Privacy en jouw gegevens

FCC Putten, gevestigd aan Hooiweg 4, 3882 MS, Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.fccputten.nl
Hooiweg 4
3882 MS Putten

De secretaris van FCC Putten (Jot van der Meijden) is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van FCC Putten; hij is te bereiken via info@fccputten.nl.

Privacy Statement

FCC Putten verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door FCC Putten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt FCC Putten persoonsgegevens?

FCC Putten verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • jeugdleden en vrijwilligers van FCC Putten aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
 • mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij FCC Putten of ooit een lidmaatschap hebben gehad
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, zoals sponsoren

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

FCC Putten verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • voor- en achternaam van ouder/voogd (voor leden onder de 18)
 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

FCC Putten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fccputten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FCC Putten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • actueel houden van onze ledenadministratie
 • afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met betrekking tot trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten
 • je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is FCC Putten gebonden aan de daarvoor geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FCC Putten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Informatie van oud-leden wordt na twee jaar uit onze administratie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

FCC Putten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze sportieve activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (NFF en/of KNWU) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FCC Putten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FCC Putten gebruikt cookies om de website op de juiste manier te laten werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FCC Putten en heb je het recht op gegevensoverdraag-baarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fccputten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. FCC Putten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FCC Putten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@fccputten.nl.

Wijzigingen privacybeleid

FCC Putten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van FCC Putten online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.fccputten.nl/privacy

E-mailen
Map
Info
Instagram